Foto: Peter Lundström

Jag är född, uppväxt och bosatt i Umeå. Sedan 2004 är jag professionell berättare. Tidigare var jag lärare i svenska och engelska och dramapedagog.

I flera länder har jag gått berättarutbildningar, bl.a. mer än ett år sammanlagt vid The International School of Storytelling på Emerson College i England.

Inom berättarrörelsen har jag varit aktiv i många år. Jag var medlem i Berättarnätet Sveriges styrelse de första fyra åren, det fjärde som ordförande och har sedan starten 2005 varit ordförande i Berättarnät Norr, där jag lett över hundra berättarkaféer.

Det muntliga berättandet ligger mig varmt om hjärtat. Berättat har jag alltid gjort, under senare år mer utåtriktat. Jag berättar muntligt på både svenska och engelska och har medverkat som berättare vid festivaler och i andra sammanhang i tio länder, t.ex. på Bokmässan i Göteborg och berättarfestivalerna i Ljungby och Skellefteå, i kulturcentret Lendas på Kreta, på The International School of Storytelling på Emerson College i England, i Essex Unitarian Hall, Notting Hill Gate, London, på La Maison du Conte i Paris, på internationella berättarfestivaler i Lausanne, Edinburgh och Hardouf i Galiléen – i samband med fredsprojektet ”Healing Words” i Israel – på konferenser och seminarier i Oslo, Bilzen i Belgien och Karis i Finland.

Jag har vunnit berättartävlingar, jag är tvåfaldig svensk mästare i Berättarslam, jag vann den första tävlingen Berättarkraft 2010 på Berättarfestivalen i Skellefteå och det europeiska Berättarslammet 2012 i Bilzen. Berättarslammet i Belgien, en lekfull tävling då tolv professionella berättare tävlade på slottet Alden Biesen, var en del av den årliga FEST-konferensen (Federation for European Storytelling).

Jag har även medverkat med prosaberättelser i ett flertal antologier och är medlem i Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr.

Det händer att jag berättar sagor för barn men ännu oftare självbiografiska berättelser för både barn och vuxna, visdomsberättelser, helande berättelser, roliga berättelser. En viktig förebild för mig har varit tant Erika. Erika Persson var en gammal kvinna som levde i byn Näset en mil från Ånge i Medelpad, där jag tillbringade mina barndomssomrar. Med några få ord, små gester, grimaser, speciella tonfall och skrockande skratt trollade hon fram livs levande personer, och ingen kunde som tant Erika ladda en paus och låta tystnaden tala. Hennes känsla för timing var perfekt. Än i dag efter att ha upplevt många mästerberättare på internationella festivaler ser jag tant Erika som min främsta förebild som berättare. Oavsett vad jag väljer att berätta vill jag kommunicera och beröra. Genom att berätta kan vi mötas på djupet. Och dessutom ha roligt!

Jag kan anlitas för 
att berätta muntligt, på svenska och på engelska 
att leda berättarkaféer 
att leda berättarkurser 
att vara konferencier 

Kontakta Karin:
Skolgatan 40 A
903 25 UMEÅ
E-post: karin.ferry@telia.com
Mobil: +46(0)70 550 94 98

http://www.berattarnatet.se/hitta-berattare/a-o/karin-ferry/

I was born, grown up and am residing in the city of Umeå. Since 2004 I have been a professional storyteller. Earlier I used to be a teacher of Swedish and English and a drama pedagogue.

In several countries I have attended storytelling education, e.g. more than a year altogether at The International School of Storytelling at Emerson College in England.

Within the storytelling movement I have been active for many years. I was a member of the Board of the Storytelling Network of Sweden during the first four years, the fourth as President, and since the start in 2005 I have been President of The Storytelling Network North, where I have hosted more than a hundred storytelling cafés.

I have oral storytelling very much at heart. I have always been telling stories, during later years in a more out-turned way. I tell orally in both Swedish and English and have contributed as a storyteller at festivals and in other contexts in ten countries, e.g. at the Gothenburg book fair and the storytelling festivals in Ljungby and Skellefteå, at the cultural centre of Lendas in Crete, at the International School of Storytelling at Emerson College in England, in Essex Unitarian Hall, Notting Hill Gate, London, at La Maison du Conte in Paris, at international storytelling festivals in Lausanne, Edinburgh and Hardouf in Galilee – in connection with the peace project ”Healing Words” in Israel – at conferences and seminars in Oslo, Bilzen in Belgium and Karis in Finland.

I have won storytelling competitions, I am twofold Swedish Master of Story Slam, I won the first competition Storytelling Power in 2010 at the storytelling festival in Skellefteå and the European Story Slam in 2012 in Bilzen. The Story Slam in Belgium, a playful competition when twelve professional storytellers were competing at the castle of Alden Biesen, was a part of the annual FEST-conference (Federation for European Storytelling).

I have also contributed with prose stories in several anthologies and I am a member of The Norrland Literature Society/Authors´ Centre North.

It happens that I tell fairytales to children but still more often autobiographical stories to both children and grown-ups, wisdom stories, healing stories, funny stories. An important role model to me has been Aunt Erika. Erika Persson was an old woman who lived in the village of Näset ten kilometres from Ånge in the county of Medelpad, where I spent my childhood summer holidays. With a few words, small gestures, grimaces, special intonation and chuckling laughter she conjured forth vivid persons, and nobody could load a pause like Aunt Erika and let the silence speak. Her feeling for timing was perfect. Still today after having experienced many master storytellers at international festivals I see Aunt Erika as my foremost model as a storyteller. Apart from what I choose to tell I want to communicate and touch. By telling stories we can meet in depth. And furthermore have fun!

I could be called upon 
to tell stories, in Swedish and in English 
to host storytelling cafés 
to lead storytelling courses
to emcee 

Contact Karin:
Skolgatan 40 A
903 25 UMEÅ, Sweden
E-mail: karin.ferry@telia.com
Mobile: +46(0)70 550 94 98

http://www.berattarnatet.se/hitta-berattare/a-o/karin-ferry/