Berättarnät Norr

Berättarnät Norr (BN Norr) grundades i februari 2005 i Umeå och är medlem i riksföreningen Berättarnätet Sverige, www.berattarnatet.se.

Berättarnät Norr är en ideell förening vars uppgift är

• att fungera som kontaktnät för människor som är intresserade av muntligt berättande
• att skapa intresse för, utveckla och öka kunskapen om den muntliga berättarkonsten

Vi som arbetar i föreningen gör det ideellt. Det förekommer dock vissa utgifter, och vi är mycket tacksamma för de medlemsavgifter som betalas in.

Stöd gärna vår verksamhet genom att betala 150:- på Nordea PlusGirokontonr 406589-2, Berättarnät Norr. Ange namn, adress, telefon samt e-postadress om du har någon. Som medlem får du programutskick, i första hand via mejl, annars via post. Sänd gärna en rad med namn, adress, telefon och e-post till vår kassör Ann Enström, enstromann@gmail.com och kopia till mig, karin.ferry@telia.com som bekräftelse. Vi samarbetar med studieförbundet Bilda.

Berättarnät Norr arrangerar berättarkaféer i Umeå under höst och vår. Kom och lyssna till spännande, hemska, glada, sorgliga, ja, alla sorters historier, sanna eller påhittade. Om du själv vill berätta något så vill vi gärna höra! Vi träffas första lördagen i månaden kl. 14-16 till Berättarkafé Norrsken. Under kaffepausen säljs hembakat fikabröd. Entré 20 kr, gratis för medlemmar.

En gång om året, i april, genomför vi ett regionalt Berättarslam, en tävling i muntligt berättande. Vinnaren får tävla i Svenska Mästerskapet i Berättarslam. Vi arrangerar även berättarkurser med kunniga ledare. Vi är också öppna för att berätta i andra sammanhang.

Vi annonserar på webbsidan ”Allt om Västerbotten”, genom Facebook, affischer och i utskick via mejl. Vi har en enkel sida, Berättarnät Norr, på Berättarnätet Sveriges hemsida, http://www.berattarnatet.se/medlemsforeningar/ > MEDLEMSFÖRENINGAR> Berättarnät Norr, och på Facebook – se rubrik Berättarkafé Norrsken.

Varmt välkomna!

Ordförande: Karin Ferry, mobil 070-550 94 98, karin.ferry@telia.com
Vice ordförande och affischeringsansvarig: Ottiliana Rolandsson
Sekreterare: Lotta Nilsson
Kassör: Ann Enström
Övrig ledamot: Linnéa Lundqvist

Storytelling Network North

Storytelling Network North (SN North) was founded in 2005 in Umeå and is a member of the national association The Storytelling Network of Sweden, www.berattarnatet.se.

Storytelling Network North is a non-profit association the task of which is

• to function as a network for people who are interested in oral storytelling

• to create interest in, develop and increase the knowledge of the oral art of storytelling

We who work in the association do so on a non-profit basis. There exist certain expenses though, and we are very grateful for the membership fees that are being paid in.

Please support our work by paying 150 Swedish Crowns at Nordea giro account number 406589-2, Berättarnät Norr (Storytelling Network North). Note your name, address, telephone number and e-mailaddress if you have got one. As a member you will get the programme information sent out, at first hand by e-mail, otherwise by post. Please send a line with your name, address, telephone number and e-mail to our treasurer Ann Enström, enstromann@gmail.com and a copy to me, karin.ferry@telia.com as a confirmation. We cooperate with the educational association “Bilda”.

The Storytelling Network North arranges storytelling cafés in Umeå during the spring and the autumn. Come and listen to exciting, horrible, happy, sad, yes, all sorts of stories, true or made up. If you want to tell something yourself we are happy to hear you! We meet on the first Saturday each month at 2-4 p.m. for “Storytelling Café Northern Lights”. During the coffee break home-made buns and biscuits are being sold. Entrance fee 20 Swedish Crowns, free for members.

Once a year, in April, we arrange a regional Story Slam, a competition in oral storytelling. The winner qualifies for competing in the Swedish Mastership in Story Slam. We also arrange storytelling courses with skilled leaders. We are open to tell stories in other contexts too.

We advertise on the website ”Allt om Västerbotten” (All about Västerbotten), through Facebook, placards and e-mails sent out. We have a simple site, Berättarnät Norr, on the website of Berättarnätet Sverige, http://www.berattarnatet.se/medlemsforeningar/ > MEDLEMSFÖRENINGAR> Berättarnät Norr, and on Facebook – see the headline Berättarkafé Norrsken.

A Warm Welcome!

President: Karin Ferry, mobile +46 (0)70-550 94 98, karin.ferry@telia.com
Vice-president and responsible for advertising: Ottiliana Rolandsson
Secretary: Lotta Nilsson
Treasurer: Ann Enström
Other member: Linnéa Lundqvist