REGLER för BERÄTTARSLAM

År 2018 beslutade styrelsen om att prova ett alternativt tävlingsförfarande i samband med att vi ändå behövde göra nya regler för det nya projektet juniorSM. De återges här utan att radera de gamla reglerna, tills vi har utvärderat och kanske experimenterat lite mer. Det blir alltså två uppsättningar regler, en för vanliga SM och en för juniorSM, men de är ganska lika. De är också flexibelt utformade så att det är möjligt att göra tävlingen med eller utan finalomgång. Grunden är dock densamma, så vi börjar med den.

MC hälsar välkomna och kallar alla tävlande upp på scen. De får presentera sig kort med namn och var de kommer ifrån/förening de tävlar för. Reglerna förklaras, startordningen lottas och de tävlande går och sätter sig. Kalibreringsberättelse behövs inte, men någon utom tävlan berättar en berättelse för att värma upp publiken och ge ett exempel att förklara tävlingsreglerna/bedömningskriterierna utifrån.

Sen berättar de tävlande i sin utlottade ordning, med en liten stunds mellanrum mellan för att ge tid för varje framförande att sjunka in. När en minut återstår av varje berättelse sätter en funktionär, placerad mitt framför scenen, upp ett rött kort. Det ger den tävlande en chans att avsluta i tid, eftersom dessa regler inte ger minuspoäng för övertid, utan man blir diskvalificerad.

Då alla berättat samlas de tävlande åter på scenen och får mycket kortfattat påminna om sin berättelse, typ: Jag heter NN och jag berättade folksagan om gumman och kon/livsberättelsen om när jag fick en ny cykel. På så sätt påminns publiken om alla de tävlande och deras berättelser.

Sedan kommer röstningsförfarandet. Vi har tänkt prova ny teknik i år; att rösta via mobil/surfplatta, genom något som kallas Google Forms, vilket sköter rösträkningen automatiskt. Alla som har en mobil enhet med sig kan rösta, vi hoppas även kunna ställa upp en allmän enhet för den som inte har en smartphone/platta med sig.
Skulle tekniken inte vara på vår sida har vi ett alternativ med utvald/-a jury/jurygrupper, röstningen sker även i detta fall efter att alla tävlande berättat. Det nya tävlingsförfarandet påverkas alltså inte.

Det finns en inbyggd flexibilitet i detta system, anpassningsbart efter antal tävlande. Vid få deltagare skippas finalomgången, istället får alla tävlande tio minuter till sin enda berättelse. Så är fallet i år (2018), med endast fyra regionala vinnare som deltar i SM. Vinnaren förväntas dock leverera en segerberättelse.

Kriterier för berättelser, kopierat från nedan, med några tillägg:
• Berättelserna behöver inte vara originalberättelser. Alla slags berättelser är tillåtna, exempelvis sagor, skrönor eller myter lika väl som egna livsberättelser. Berättelserna ska framföras på svenska, för att så många som möjligt ska kunna förstå och bedöma dem.
• Berättelserna ska framföras utan rekvisita, musikaliska instrument, inspelad musik eller andra effekter. Stol och mikrofon räknas inte som rekvisita.
• Under berättandet ska den tävlande vara helt ensam på scenen. Jurymedlemmarna (om sådana finnes) ska sitta i publiken, och de övriga tävlande ska ha tillgång till egen plats i publiken.

 

JuniorSM

Samma tävlingsordning, dock ingen publik omröstning. En utvald jury, bestående av tre erfarna berättare, ger varje barn/ungdom positiv respons på val av berättelse samt framförande. Efter att alla berättat blir det paus, då samlas juryn och väljer ut en vinnare, alla de andra kommer tvåa. De tävlande samlas efter pausen och juryn motiverar sitt val. Avsikten här är att uppmuntra unga berättare, det är därför vi tänker oss en jury liknande talang eller Idol – en positiv och konstruktiv jury som låter alla gå hem med känslan av att berättande är roligt och givande. De yngsta tävlingsdeltagarna kan vara åtta-nio år gamla. Övre åldersgräns blir arton år, då den med blodad tand kan välja att prova på vuxentävlingen istället.

 

 


 

BNS har mottagit synpunkter från enskilda personer och föreningar och har under styrelsemötet den 19-20 september 2009 sett över reglerna för Berättarslam och härmed reviderat följande punkter så att tävlingen också i fortsättningen ska bli lekfull och smidig

1. Berättaren ska inte uppge källan till berättelsen
2. Kalibreringsberättelsen får maximalt vara 5 minuter
3. De tre tävlande med högst poäng i kvalificeringstävlingen går vidare till final. Om 3:an och 4:an har samma poäng går båda vidare till finalen.
4. Poängen från kvalificeringstävlingen följer inte med till finalen, endast tiden. I finalen börjar allas poäng från noll igen. Om 1:an och 2:an skulle hamna på samma poäng i finalen, vinner den tävlande som hade högst poäng i första omgången.
5. För att tävla i en regional tävling i BerättarSlam måste man vara medlem i någon av de medlemsföreningar i BNS som tillhör den aktuella regionen enligt gällande regionindelning. Därav följer att medlemskap i en BNS-ansluten förening krävs även för tävlande i SM i BerättarSlam. Arrangören ansvarar för att de tävlande i regionen uppfyller medlemskravet. Det skall finnas möjlighet att lösa medlemskap på plats.

Vi hoppas att dessa revideringar ska göra nästa års berättarslam till en lekfull och rolig tävling. Under Ljungby festivalen 2010 kommer vi att skapa möjlighet för vidare diskussioner.

Har du några synpunkter, tankar, eller frågor kring tävlingen? Kontakta gärna mig via telefon eller mail. Det är viktigt att vi för en dialog kring tävlingen så att vi kan utveckla konceptet på ett positivt sätt. Ändringarna är inskrivna i reglerna som finns här på hemsidan

Varma berättar hälsningar

Tine Winther
Berättarslam ansvarig

Regler för regionala tävlingar och SM, Svenskt Mästerskap, i BerättarSlam (Reviderade.2009-09 19 Ersätter regler 2008-01-01
Berättarnät Sverige (BNS) är huvudman för BerättarSlam i Sverige enligt årsmötesbeslut den 18 februari 2006.

BerättarSlam är en lekfull tävling i muntligt berättande, där de flesta församlade – inte minst lyssnarna
– deltar på ett eller annat sätt.
Såväl regionala tävlingar som SM, Svenskt Mästerskap, i BerättarSlam består av två moment, dels en kvalificeringstävling, dels en final. Kvalificeringstävlingen går så till att efter lottning om turordningen berättar alla tävlande var sin berättelse, som poängbedöms av en 5-mannajury direkt efter framförandet. De tre som får högst poäng i kvalificeringstävlingen går vidare till final. I omvänd
turordning i förhållande till ordningen i kvalificeringstävlingen berättar de tre finalisterna ytterligare var sin berättelse, som poängsätts av juryn. Framförandena ska ske inom en tidsram av max 15 minuter för de båda berättelserna sammanlagt. Annars ges poängavdrag. Därmed har en segrare, en
andrapristagare och en tredjepristagare utkorats. Segraren tackar genom att berätta ytterligare en berättelse utom tävlan. Den tävlande bör ha med sig minst tre, helst fem berättelser, se punkt ”Finalister och segrare”

Tävlande:
• 3-9 personer

Jury:
• 5 st jurymedlemmar utses av ceremonimästaren bland frivilliga ur publiken, där spridning eftersträvas i fråga om ålder, kön och i SM även regional hemvist. Juryn ger poäng för berättelsens innehåll och form samt framförandet som en helhet. Poängen räknas ihop direkt efter framförandet. En jurymedlem kan vara en person eller en grupp. De som ställer upp som jurymedlemmar måste informeras om att deras medverkan behövs under hela tävlingsomgången.

Övriga funktionärer:
• Ceremonimästare (MC): fungerar som tävlingsledare. MC:n ska från scenen presentera reglerna och ge instruktioner till juryn, skriva upp och summera poäng och anteckna tider, kora finalister och segrare. MC:n får inte kommentera berättarna eller berättelserna, vare sig positivt eller negativt, för att inte påverka juryn.
MC:n ansvarar för att reglerna följs.
• Biträdande ceremonimästare: ska se till att jurymedlemmarnas poäng blir rätt nedskrivna, kontrollräkna poängen och kontrollera att ev. poängavdrag är korrekta. Bistår MC:n vid behov.
• Tidtagare: klockar tiden för varje berättelse.
• Kalibreringsberättare: inleder med en berättelse utom tävlan.
Publik:
• Publiken får gärna genom visslingar och rop visa uppskattning av eller missnöje med juryns poängsättning.

Berättelser:
• Berättelserna behöver inte vara originalberättelser. Alla slags berättelser är tillåtna, exempelvis sagor, skrönor eller myter lika väl som egna livsberättelser.
• Berättelserna ska framföras utan rekvisita, musikaliska instrument, inspelad musik eller andra effekter. Stol och mikrofon räknas inte som rekvisita.
• Under berättandet ska den tävlande vara helt ensam på scenen. Jurymedlemmarna ska sitta i publiken, och de övriga tävlande ska ha tillgång till egen plats i publiken.

Turordning:
• Turordningen för de tävlande att berätta i kvalificeringstävlingen lottas fram på scenen före kalibreringsberättelsens början. I finalen tillämpas omvänd turordning i förhållande till turordningen i kvalificeringstävlingen.

Kalibreringsomgång:
• Före tävlingens start framför kalibreringsberättaren en berättelse på maximal 5 minuter för att juryn ska få träna sig i poängsättning. Varje jurymedlem jämför sedan tävlingsbidragen med kalibreringsberättelsen och anpassar poängsiffrorna därefter under hela kvällen. Ceremonimästaren varnar för risken att poängen höjs under tävlingens gång.

Start:
• Efter presentationen och eventuellt småprat med berättaren lämnar MC:n scenen. I samma ögonblick som berättaren börjar sitt framförande ska MC:n ge tecken till tidtagaren att starta klockan. Framförandet påbörjas oftast genom att berättaren säger första ordet, men det kan också ske på annat sätt, exempelvis med kroppsrörelser eller förflyttning på scenen/i lokalen.
Berättarens eventuella introduktion till berättelsen räknas också till framförandet.

Poängsättning:
• Varje jurymedlem har ett poängblock med heltalssiffror 0-10 och decimaler 0-9 (eller en bunt A4-papper och en tuschpenna) och sätter poäng, alltid både heltal och en decimal, på en skala från 0,0 till 10,0 poäng, där 10,0 poäng är bäst. Juryn ska sätta poäng på berättelserna – innehåll och form – samt framförandet som en helhet utan hänsyn till tidsåtgången.
• Efter varje framförd berättelse visar jurymedlemmarna att de är klara genom att hålla upp en tumme (bara en om det är en grupp). När fem tummar är i luften ber ceremonimästaren jurymedlemmarna att visa poängsiffrorna och läser själv upp varje siffra med hög röst och antecknar den väl synlig för publiken. Därefter ska ceremonimästaren tala om vilken siffra som är högst och vilken som är lägst och stryka streck över dessa. De återstående tre poängtalen läses upp och räknas ihop, och summan blir det individuella resultatet för framträdandet. Alla
poäng ska läsas upp högt av ceremonimästaren så att publiken lätt kan följa med.

Tid:
• De två berättelser som ingår i själva tävlingen får sammanlagt ta max 15 minuter.
• Först när poängsiffrorna för en berättelse är sammanräknade frågar ceremonimästaren tidtagaren efter tidsåtgången och antecknar tiden väl synlig. Efter att poängen räknats ut i finalen summeras de två tiderna och görs poängavdrag för eventuella tidsövertramp.

Finalister & segrare:
• De tre tävlande med högst poäng i kvalificeringstävlingen går vidare till final. Om 3:an och 4:an har samma poäng går båda vidare till finalen.
• Poängen från kvalificeringstävlingen följer inte med till finalen, endast tiden. I finalen börjar allas poäng från noll igen.
• I finalomgången rangordnas de tävlande som 1:a, 2:a och 3:a utifrån erhållna poäng sedan ev. poängavdrag gjorts. Se punkt ”Poängavdrag”..
• Om 1:an och 2:an skulle hamna på samma poäng i finalen, vinner den tävlande som hade högst poäng i första omgången.
• Segraren tackar för utmärkelsen med en vinnarberättelse, som inte poängbedöms av juryn.

Poängavdrag:
• Om det i finalomgången visar sig att en tävlandes båda berättelser sammanlagt tagit längre tid än 15 minuter tillämpas poängavdrag, se lathunden nedan.

Regioner, föreningar och tävlingar:
• Sverige är indelat i ett antal geografiska regioner för BerättarSlam, där man utser en representant till SM, Svenskt Mästerskap i BerättarSlam, se särskilt dokument ”Regionindelning för BerättarSlam”. Om flera medlemsföreningar ingår i regionen bestämmer dessa själva vilken medlemsförening som ska anordna det regionala BerättarSlammet.

Krav på medlemskap:
• För att tävla i en regional tävling i BerättarSlam måste man vara medlem i någon av de medlemsföreningar i BNS som tillhör den aktuella regionen enligt gällande regionindelning. Därav följer att medlemskap i en BNS-ansluten förening krävs även för tävlande i SM i BerättarSlam. Arrangören ansvarar för att de tävlande i regionen uppfyller medlemskravet. Det skall finnas möjlighet att lösa medlemskap på plats.

Kvalificering till SM:
• Man kvalificerar sig som tävlande i ett nationellt BerättarSlam genom att vinna ett regionalt BerättarSlam.

Medlemsavgift till BNS:
• Den slamarrangerande medlemsföreningen måste betala sin medlemsavgift till BNS innevarande tävlingsår innan SM i BerättarSlam påbörjas för att segraren i den regionala tävlingen ska ha rätt att tävla i SM. Alla medlemsföreningar som representeras av tävlande i den regionala tävlingen måste betala medlemsavgift till BNS före SM.

Tävla i flera regioner:
• Det är tillåtet att tävla i fler än en regional tävling under tävlingssäsongen så länge man är medlem i någon förening som ingår i den aktuella regionen och ännu inte har segrat i någon regional tävling under säsongen. Vid konkurrens att få tävla gäller först till kvarn, alla betalande medlemmar har samma möjlighet.

LATHUND POÄNGAVDRAG
Om det i finalomgången visar sig att en tävlandes båda berättelser sammanlagt tagit längre tid än 15 minuter tillämpas följande poängavdrag:

15.01 – 15.10 inget avdrag
15.11 – 15.20 –0,5 poäng
15.21 – 15.30 –1 poäng
15.31 – 15.40 –1,5 poäng
15.41 – 15.50 –2,0 poäng
15.51 – 16.00 –2,5 poäng
16.01 – 16.10 –3,0 poäng
16.11 – 16.20 –3,5 poäng
16.21 – 16.30 –4,0 poäng
16.31 – 16.40 –4,5 poäng
16.41 – 16.50 –5,0 poäng
16.51 – 17.00 – 5,5 poäng
17.01 – 17.10 -6,0 poäng
17.11 – 17.20 –6,5 poäng
17.21 – 17.30 –7,0 poäng
17.31 – 17.40 –7,5 poäng
17.41 – 17.50 –8,0 poäng
17.51 – 18.00 – 8,5 poäng
18.01 – 18.10 -9,0 poäng
18.11 – 18.20 –9,5 poäng
18.21 – 18.30 –10,0 poäng
18.31 – 18.40 –10,5 poäng
18.41 – 18.50 –11,0 poäng
18.51 – 19.00 – 11,5 poäng
19.01 – 19.10 -12,0 poäng
19.11 – 19.20 –12,5 poäng
19.21 – 19.30 –13,0 poäng
19.31 – 19.40 –13,5 poäng
19.41 – 19.50 -14,0 poäng
19.51 – 20.00 –14,5 poäng
20.01 – 20.10 -15,0 poäng
20.11 – 20.20 –15,5 poäng
20.21 – 20.30 –16,0 poäng
20.31 – 20.40 –16,5 poäng
20.41 – 20.50 –17,0 poäng
20.51 – 21.00 –17,5 poäng
21.01 – 21.10 -18,0 poäng
21.11 – 21.20 –18,5 poäng
21.21 – 21.30 –19,0 poäng
21.31 – 21.40 –19,5 poäng
21.41 – 21.50 –20,0 poäng
21.51 – 22.00 –20,5 poäng
22.01 – 22.10 -21,0 poäng
22.11 – 22.20 –21,5 poäng
22.21 – 22.30 –22,0 poäng
22.31 – 22.40 –22,5 poäng
22.41 – 22.50 –23,0 poäng
22.51 – 23.00 –23,5 poäng
23.01 – 23.10 -24,0 poäng
23.11 – 23.20 –24,5 poäng
23.21 – 23.30 –25,0 poäng
23.31 – 23.40 –25,5 poäng
23.41 – 23.50 –26,0 poäng
23.51 – 24.00 –26,5 poäng
24.01 – 24.10 -27,0 poäng
24.11 – 24.20 –27,5 poäng
24.21 – 24.30 –28,0 poäng
24.31 – 24.40 –28,5 poäng
24.41 – 24.50 –29,0 poäng
24.51 – 25.00 –29,5 poäng
25.01 – 25.10 -30,0 poäng
Tiden anges i minuter och hela sekunder. Om ett stoppur används som visar även hundradels
sekunder avrundas dessa inte vare sig uppåt eller neråt utan stryks.