Berättarnätet Sverige

Paraplyorganisation för den svenska berättarrörelsen

Kategori: BNS

Påminnelse om BNS årsmöteshelg 5-6-7 april

Du har väl inte glömt anmäla dig till Berättarnätet Sveriges årsmöteshelg? BNS vill vara en mötesplats för alla medlemmar med workshop, framtidsverkstad och berättarkvällar. Dagar då vi möts och utbyter kunskap och erfarenheter, då vi avslutar det år som varit och blickar framåt.

Alla medlemmars åsikter, behov och idéer är viktiga för oss, så om du har möjlighet att komma så du är varmt och hjärtligt välkommen! Det finns fortfarande plats kvar även om sista datumet egentligen passerat. Framförallt till lördagens diskussioner och söndagens årsmöte kan vi ju inte vara för många.

 

Värdar är Fabula Storytelling i samarbete med Berättarnät Öst och ALBA Sverige.
Plats om inget annat anges: Fabulas konferenslokal, Eastmansvägen 35

Program

5/4  Fredag kväll  19.00-21.30

Att berätta är att mötas
En interaktiv och kreativ berättarkväll med Marina Granlund och Verena Haller från BNÖ och ALBA
Vi arbetar med spontanberättande och roliga övningar.  Kaffe/te, macka finns till självkostnadspris

6/4  Lördag  09.00-22.00 

9.00  Morgon mingel fika.

9.30 Fabula storytelling
med berättarna och pedagogerna Ida Junker och Tomas Carlsson tar hand om oss under dagen.

10.00 Kulturföreningen Ax
samordningsorganisation för ideella föreningar inom kultur i vilken BNS nyligen blivit medlem. Verksamhetsutvecklare och projektledare Sanna Ekström presenterar föreningen.
”En röststark arena för amatörkulturen i samhället och kulturpolitiken”.
Vilka möjligheter kan växa fram ur detta? 9 april kommer BNS presentera sig på Ax Årsmöte.

10.20  Vår huvudpunkt: BNS roll nu och framåt. Samtal utefter det som sades under höstmötet.
Läs dokumentet från höstmötet i Malmö 2018 som finns längst ner i blå text.

12.00-13.00 Lunch
Vi hittar lunch på egen hand, det finns många restauranger i närheten.

13.00 – 16.00 Berättarworkshop med Mats Rehnman
OBS!
Då vi vill ge fler medlemmar möjlighet att medverka söker vi större lokal.

”Det inre ögat”
Ta med en berättelse på 5-7 minuter som du känner att du vill utforska bilderna i.

Mats Rhenman har gjort mycket för att lyfta berättarrörelsen både i Sverige och utomlands; som scenberättare, konstnär och inte minst som författare till berättarlitteratur. Han är även medgrundare av Berättarnätet Sverige, FEST (Federation for European Storytelling) och inte minst Fabula festival.

18.30 – 22.00 BNS  berättarmiddag med indiskt tema.

Kvällen fortsätter med Mingel och berättelser för dem som inte kan låta bli.
Ta med dig en kort berättelse att ha i bakfickan.

7/4  Söndag förmiddag  09.30- 12.00

09.30 Fika och drop-in

10.00 Berättarnätet Sveriges årsmöte
Se förslag till dagordning allra längst ner.

12.00 Avslut

 


Praktiskt

Adress
Eastmansvägen 35, Stockholm – intill Vasaparken
Mobilkontakt under årsmöteshelgen: Ida Junker, 070-200 92 43

Förslag på boende – ni bokar själva:
Hotell Oden hoteloden.se   Hostel Dalagatan www.dalagatan.se
3 + 2 bäddar finns även att boka hos privatpersoner till liten kostnad.

Logistik
Tunnelbana i närheten, Odenplan eller Sankt Eriksplan. Köp förslagsvis 48 timmars SL kort i bl.a. Pressbyrån.
Arlanda Flygbuss stannar på Torsgatan vid Wasaparken.


Anmälan

Via mail, senast 21 mars till BNS ordförande Marina Granlund, 0709-615 665
med kopia till Verena Haller, 0730-34 92 68
marina.granlund@sagoringen.com       verena.haller@bredband.net

Meddela då
När du kommer, specialkost,  samt vilken förening du tillhör.

Info om bidrag
Sökes hos BNS kassör Rose-Marie Lindfors rm.lindfors@gmail.com
 • En delegat per medlemsförening kan få bidrag för omkostnader i samband med årsmöte och medlemsmöte.
 • Dina omkostnader, resa och boende, måste ha kostat mer än 500 kr
 • Du kan få ersättning för dina kostnader över 500 kr
 • Maxbelopp är 1000 kr per delegat
 • BNS behöver kvitton alternativt en faktura på din resa/hotelrum. 
 • Du måste självklart delta i årsmötet/medlemsmötet och söker subventionen i efterhand.

BNS bjuder så långt det är ekonomiskt möjligt på program, workshop och middag men reserverar sig ändå för att en viss kostnad kan tillkomma. Vi återkommer i så fall med besked om detta.


BNS är en ideell nätverksorganisation
och har inget eget säte. När vi anordnar medlemsmöten såsom årsmöte och höstmöte gör vi det i samarbete med en eller flera av våra medlemsföreningar – så får vi möjlighet att hälsa på varandra i landets olika hörn! Vi kan mötas och dela erfarenheter, bekymmer och idéer samtidigt som lokalföreningarna får visa vad de gör, på ett sätt som kan göra dem synligare såväl lokalt som nationellt.
 
Vi tackar på förhand de anordnande föreningarna, som fixar lokaler och subventionerade workshops och på olika sätt engagerar sig för att lyfta vårt gemensammas arbete inom berättarrörelsen. 

Återigen, varmt välkomna i berättargemenskapen!

 

 

 

 

 

 

 


BNS Historik & nuläge med tillägg

Behövs ett nationellt berättarnätverk? Varför? Hur arbetar vi vidare?

Berättarnätet Sverige bildades 2006 utifrån de behov och ambitioner som fanns då. Under dessa 12 år har det muntliga berättandet utvecklats i Sverige som konstform, som kulturarv, som pedagogiskt, demokratiskt, socialt och läkande verktyg.

Många av medlemsföreningarna har genomgått stora förändringar under dessa år. En del har vuxit och haft möjlighet att utvecklas. Några har avlutat sin verksamhet och lagt ner ofta p.g.a åldersskäl eller andra personliga omständigheter. Andra har avslutat sina medlemskap i BNS för att man bytt inriktning på verksamheten.

Muntligt berättande finns idag inom skapade skola, på teaterscenerna, i kulturföreningar, i folkbildning och lärande, kulturarv, bibliotek, demokrati, inkludering, kommunikation, politik, hälsa, vård och skola. Idag är Sveriges berättare verksamma i dessa sammanhang, och det gör att kartan över hur Berättarnätet Sverige ser ut har förändrats.

Behovet av ett nationellt nätverk finns, men vi ser också att vi tappat 10 medlemföreningar under året av orsaker jag beskriver ovan. Så vi valde under höstmötet i Malmö 9 – 11 nov, att stanna upp och reflektera över nätverkets roll idag, och påbörja ett utvecklingsarbete som vi ser är nödvändigt att göra.

Höstmötets frågor:

 • Behövs ett nationellt nätverk? Varför?
 • Vad ska ett nationellt nätverk göra idag?
 • Vilka förändringar behöver vi göra då?

Dessa frågor har delvis fått svar, börjats konkretiseras och en arbetsgrupp har bildats för att arbeta vidare med utvecklingen:

Behövs ett nationellt nätverk?

JA – Berättarnätet Sverige behövs som nationellt nätverk som en paraplyorganisation, en sammanhållande länk för de berättare och de föreningar/organisationer och kompanier som är verksamma idag.

Vad ska ett nationellt nätverk göra idag?

 • Det ska samla berättarna och organisationerna och verkar för att synliggöra det som pågår, inspirera till samarbeten och utveckling av det muntliga berättandet.
 • Det nationella nätverket ska också främja utvecklingen av det muntliga berättandet i vid bemärkelse.
 • De berättare som är verksamma idag behöver ett gemensamt forum där vi kan mötas, inspireras och utvecklas tillsammans.
 • Initiera samarbete för att driva gemensamma frågor regionalt, nationellt och internationellt.
 • Det europeiska nätverket FEST (Federation for European Storytelling) är betydelsefullt för berättarrörelsen i Sverige. Viktigt att vi finns med i internationella sammanhang.
 • Utbildning och forskning behöver utvecklas.
 • Synliggöra nätverket, skapa intresse och engagemang.

VAD är viktigt att satsa på under 2019?

 • Kartlägga dagsläget hos alla medlemsföreningar, behov och utmaningar.
 • Skapa förutsättningar för medlemmarnas delaktighet, främja gemensamma utbyten av kunskap och erfarenheter.
 • Synliggöra BNS på nya sätt.
 • Hitta sätt att nå de unga, mötas i nya sammanhang.
 • Öppna upp för nya typer av medlemskap

Därför föreslår Berättarnätet Sverige att vi inför 2019 kan ansöka om verksamhetsbidrag från KUR, men med dispens utifrån de rådande förutsättningarna, och med fokus på en inriktning och strategi som är anpassad till den tid vi lever i.

Sverige den 20 november 2018

Arbetsgruppen för utveckling och förändring

Karin Hultenheim, Jörgen Bodner, Agnes Rehn, Robert Herrala, Rose-Marie Lindfors

på uppdrag av styrelsen för Berättarnätet Sverige


Tillägg februari 2019

Tyvärr fick vi avslag på det högre sökta beloppet. Vi har däremot fått det sedvanliga beloppet som med nöd och näppe, ska räcka till resebidrag för våra medlemmar och styrelsen med kostnader och utlägg för innehåll vid årsmöte, höstmöte och för att en representant ska kunna åka på det årliga europeiska FEST-mötet, medlemsavgift, mm (Federation for European Storytelling som under året gett kulturbidrag för utveckling till två av våra medlemsorganisationer, Berättarnät Kronoberg och Ammarnäs guiderna)

Därför är även medlemsavgifterna från föreningarna mycket viktiga i BNS budget.

Stipendiet för årets berättarförening får även i år utgå.

I övrigt arbetar styrelsen helt ideellt.


BNS har nu blivit medlemmar i Ax kultur  www.axkultur.se

Ax bildades 1996 och är en samarbetsorganisation för i Sverige verksamma, rikstäckande organisationer aktiva inom amatör- och deltagarkultur.

Ax vision är att vara en röststark arena för amatör- och deltagarkulturens självklara plats i samhället och kulturpolitiken. Ax har gjort tre vägval i arbetet med att uppnå visionen:

 • Lyssna – Ax lyssnar aktivt på sina medlemmar i syfte att förstå amatörkulturens behov och förutsättningar
 • Samverka – Ax samlar och samarbetar med andra aktörer för att sprida medvetenhet och kunskap om amatörkultur
 • Påverka – Ax driver en tydlig agenda gentemot beslutsfattare och opinionsbildare

Ax har idag 22 medlemmar


Förslag till dagordning

ÅRSMÖTE för Berättarnätet Sverige  Söndag den 7 april

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare (tillika rösträknare) för mötet
 3. Fastställande av dagordning och av röstlängd
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 5. Verksamhetsberättelsen för 2018
 6. Ekonomisk redogörelse för 2018
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 9. Val av ordförande på två år. Kassör valdes på två år i Ammarnäs 2018; Rose-Marie Lindfors.
 10. Val av 3 styrelseledamöter för Berättarnätet Sverige.
 11. Val av 2 styrelsesuppleanter för Berättarnätet Sverige.
 12. Val av revisor samt revisorssuppleant.
 13. Val av valberedning.
 14. Fastställande av medlemsavgift. Hänvisning till punkt 18 nedan
 15. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande år. Hänvisning till punkt 18 nedan
 16. Behandling av inkomna motioner; skall vara inkomna minst fyra veckor före årsmötet så att de kan bifogas till kallelsen (senast 10 mars 2019). 
 17. Behandling av propositioner från styrelsen. Hänvisning till punkt 18 nedan
 18. Samtal om visioner och idéer för kommande år. Se dokument angående diskussioner under höstmötet 2018 (med blå text i kallelsen).
 19. Övriga frågor. Som anmälts under mötet samt enhälligt godtagits av deltagarna. Krav om enighet gäller även beslut fattade under denna punkt.
 20. Mötet avslutas.

 

Glöm inte anmäla dig till höstmötet!

Den andra helgen i november närmar sig och med den höstmötet. Och SM i berättarslam! Såhär långt har programmet utvecklat sig hittills:

Fredag 9 november: Samling från ca 17-18-tiden på MAF (Malmö amatörteaterforum), scen 1. Den som var med på årsmötet 2014 kommer att känna igen sig, det är samma lokal. Vi kommer att mingla med andra berättare – vi har denna kväll gäster från Danmark.
Det bjuds också på en föreställning: Svend-Erik Engh och Anna Lundquist ger första delen i ett treårigt projekt med tema Stockholms blodbad, vilket har sin femhundraårsdag år 2020. Fokus i år ligger på det gemensamma och föreställningen består av Danska, Skånska och Svenska folksagor.
Någon programpunkt kan tillkomma, med tanke på våra gäster.

Lördag 10 november: Samling på ABF, Spånehusvägen i Malmö. Exakta klockslag kommer senare, men dagen kommer bl.a. att bestå av, i denna ordning:
9.00 Höstmöte, styrelsen har några matiga funderingar att bita i. Samtidigt som de vuxna har möte kommer juniorerna att få berättarcoachning, från ca 10.00.
12.00 Lunch – Eventuellt sparar vi tid genom att hämta mat till självkostnad, men restauranger finns i närheten
13.00 – 16.00 Masterclass i muntligt berättande med Svend-Erik Engh.
17.00 Gemensam middag, catering på ABF
19.00 Samling på MAF, scen 1 för SM i berättarslam. Det blir test av nya regler, vi har fyra tävlande i år från Berättarnät Norr, Berättarnät Öst, Berättarnät Norrköping, samt Skåne.
Kvällen övergår sedan i öppen berättarscen, så länge vi orkar. Vill ni vara säkra på en plats i berättarlistan så tala om det i samband med anmälan. Först till kvarn!

Söndag 11 november: Samling på ABF för de sista programpunkterna, bland annat JuniorSM i berättarslam!
Dagen beräknas vara slut ca 13.00. Tack och adjö!

 

Anmälan: Skicka gärna ett dubbeladresserat mejl till Marina Granlund och Anna Lundquist. Vi vill veta ankomst- och avfärdstid, huruvida ni ska vara med på allt, samt om ni har behov av specialkost.

Det finns hotellrum bokade för de tävlande i berättarslam, samt några extra preliminärbokade på samma ställe; Hotel Noble House vid Gustav Adolfs torg och gågatan. Om du redan bokat men kan avboka, hör av dig till oss om du vill bo tillsammans. Hotellet ligger centralt, inom gångavstånd från Centralen och till MAF, men också ABF för den promenadpigga (Malmö centrum är litet), annars finns bussar och vi kan ordna busskort (Skånetrafiken tar tyvärr inte kontanter, men det går att betala via deras app eller förköpt magnetkort).

 

Varmt välkomna!

Sista utropet! Glöm inte anmäla dig till årsmötet. Senast 15 mars!

Ni glömmer väl inte anmäla er till årsmötet 2018? Missa inte denna oförglömliga upplevelse!


Här kommer senaste detaljerna kring anmälan och program:

Anmälan och logi
Vindelåforsens Stugby, stugor med vandrarhemsstandard. I priset ingår lakan och badlakan, frukost och fri tillgång till företagets bastu.

Enkelrum i delad stuga 670 kr per person och natt
Delat rum 385 kr per person och natt
Flerbäddsrum 285 kr per person och natt

Lunch fredag och lördag ordnas av Vindelåforsens Stugby som bakar in priset, 200kr, i logifakturan.

Logiplanering görs i samarbete med BNS styrelse.
Om vi får för få enkelrum: Hotell Ammarnäsgården, turisthotellet mitt i
byn, enkelrum 980 kr per dygn (inkl frukost).

Arrangör: Urban Berglund tar emot bokningar av boende: orden@bertejaure.se 070-6110301
Hemsida. www.ammarnasguide.orgwww.bertejaure.se

BNS ordförande Marina Granlund tar emot anmälan till årsmöte: marina.granlund@sagoringen.com

OBS! Mejla till Urban Berglund och till Marina Granlund i samma mejl!   Så får båda samma info samtidigt! Senast 15 mars!


 

PROGRAM

TORSDAG 22 mars
BNS chartrar en buss som ansluter från Skellefteå Flygplats, senast kl 20.00, och som för deltagarna till fjällbyn Ammarnäs. Ankomst vid midnatt. Kostnad för bussresa står BNS för. OBS! Bussresan tar ca 4 timmar, se till att ha ätit eller ha matsäck med.
Skelleftebygdens Berättarförening hjälper till att göra mellanlandningen i Skellefteå så bra som möjligt.
Ankomst till Ammarnäs och inkvartering i rum och stugor i Vindelåforsens Stugby.

FREDAG 23 mars
Frukosten serveras i vår kulturlokal Kärlekens Tröskloge från kl 07.30.
09.00-09.10 Programpunkt 1: AGVV hälsar Välkommen! Presentation av föreningen AGVV. En introduktionssaga av Urban Berglund och Christina Öster.
09.30-11.30 Progampunkt 2-4. Välj en, de sker parallellt. Kontakta programansvarig för detaljer.
2. Skolan i Ammarnäs har 6 elever och klasslärare Jenny Sjöström bjuder in intresserade berättare till ett besök i klassen. Även förskolan, som bedrivs i samma byggnad kan ta emot berättare på besök.
3. Ammarnäs Sameförening Åsa Skum, bjuder in till Samegården i Ammarnäs för att presentera berättandets roll i samekulturen och för att ge ett exempel på hur man använder sig av Stallosagorna i sin verksamhet. Vi träffas i torvkåtan för berättelser om samisk vardag, myter och historia.
4. Ammarnäs Naturum är en utställning som sammanfattar vilken flora och fauna som finns i Vindelfjällens Naturreservat – Europas största skyddade område. Naturumguiden Ethel Åberg ger dig en presentation av reservatet och visar några sätt att låta naturens invånare presentera sig för dig – och vad naturkunskap kan bli för berättelser.

12.30-13.30 Lunch  på Samegården Ammarnäs (ev. köttsoppa)
13.30-16.00 Walkshop – Byavandring för alla med berättarövningar.
Vila innan middag.
18.30-20.00 Middag Ammarnäsgården – kocken erbjuder fjällfisk
och Sorsele Kommun bjuder på middagen. Var och en betalar sin egen
dryck. Pär Röckner, kulturchef i Sorsele Kommun berättar för oss om
kulturverksamheten och om ”Årets Berättarkommun”.
20.00-22.00 Världsberättardagen i Konferenslokalen på Ammarnäsgården.
Tema: Den vise dåren. Inbjudan även till Sorsele Poesisällskap. Alla berättare
välkomna på scenen i mån av utrymme – säg till i samband med anmälan om du vill berätta. Max 7 minuter per berättare, så först till kvarn gäller. Allmänheten är inbjuden genom lokal annonsering.
22.00 Var och en tar ansvar för att komma hem igen, det är två kilometer
från hotellet till stugorna och jag erbjuder skjuts i små grupper om vädret
tillåter, i en öppen släde bakom skotern. (en del varma kläder finns att
låna, men klä er för den delen varmt med egna favoriter)

LÖRDAG 24 mars
08.00 – 09.00 Frukost i Kärlekens Tröskloge.
09.30 – 12.00 BNS arbetsmöte 2018. Indelning i arbetsgrupper. De
frågor som ska belysas beslutar styrelsen den 15/2
Arbetsgrupperna har möjlighet att besöka konstutställningen Skulpturum
under detta arbetspass. (Lokalen är liten och en visning går bäst för 5-8
personer åt gången)
12.00-13.00 Vegetarisk Sopplunch i Kärlekens Tröskloge.
13.00-14.00 redovisning från arbetsgrupperna av samtalen.
14.30 – 17.30 Årsmötesförhandlingar i Kärlekens tröskloge
Kort paus före middagen.
18.00 Middag på lokala specialiteter i Kärlekens Tröskloge.
Anders Skum, Ammarnäs Fjällvilt, dukar upp en mini-viltbricka till
förrätt och en gourmet renskav till huvudrätt. Du får alltså provsmaka
något av allt det som man kan göra av renen – stekt, gravat, rökt, salami
och torkat. Anders kommer att tillaga en del av middagen utanför logen
och i anslutning till huvudrätten berättar han om en renskötares vardag.
Vindelåforsens Stugby serverar efterrätt och kaffe.
Kvällsprogram: Vad är oberättat? Urban Berglund berättar om Aslak
Partapuoli, den samiske uppfinnaren från Ammarnäs som gjorde ett
sameviste i Huddinge.

SÖNDAG 25 mars
07.30 Frukost i logen, som övergår i avslutningen av arrangemanget.
Bussen bör vara packad och resklar vid 09.30. Första avresa med flyg kan
då troligen ske vid 14.00


Vindelåforsens stugby
Heter platsen ni kommer till. Det består av stugor för semesterboende.
Enkla hus, men rymliga. Utrustade för självhushåll.
På området finns förutom stugor att hyra, en bastu, en konstutställning,
en redaktionsstuga och ett kulturhus som heter Kärlekens Tröskloge.
På fjället tio kilometer från byn finns stugbyns fiskekojor.
Inbjudan till BNS Årsstämma 2018 från Ammarnäs Guiderna Vindelfjällens Vägvisare (AGVV)

Ammarnäs
Är fjällbyn där vägen börjar. Vår riksbekanta ”Potatisbacken” är ett
landmärke som alla ska besöka. Här odlas potatis sedan 1840-talet. Byn
är en mötesplats mellan samer och svenskar, mellan renskötare och
bönder sedan 1854, då tog samerna beslutet att kyrkan skulle stå här.
Efter den stora svälten 1868 – 70 var byn i princip en del av Norge – dit
gick all handel och därifrån tog man sina förnödenheter. Efter första
världskriget minskade handeln och 1939 fick byn fast förbindelse genom
landsväg till närmaste större ort – Sorsele som också är namnet på vår
kommun. Nu blev vi en del av Sverige.
Hotell Ammarnäsgården startade som ett pensionat på 1940-talet och
turismen är idag en viktig del av vårt näringsliv. Renskötsel, service och
turism är vad vi lever av.
Här finns skola, affär, bensinstation och tre till fyra restauranger som är
öppna beroende på säsong.
Vi har även en bonde, som arbetar med får och getter året runt och även
övervakar våra sommarkor från Vindelälvens Naturbeten.
Nationalälven Vindelälven flyter genom byn och runt om oss finns
Vindelfjällens Naturreservat – kanske det största skyddade området i
Europa.
Turistföretagen erbjuder slalombacke, skoteruthyrning, ridning på
islandshästar, fiske, matupplevelser, berättelser eller skidåkning.

Ammarnäs Guiderna Vindelfjällens Vägvisare (AGVV)
Föreningen startades 2012, med syftet att utveckla guidade turer med
Ammarnäs som bas och Europas största skyddade område som
verksamhetsområde. Vi har idag fem aktiva guider och fyra
stödmedlemmar.
Föreningen blev medlem i BNS år 2016 och berättandet är sedan dess en
integrerad del i föreningens verksamhet. Under 2017 arrangerade vi,
tillsammans med flera andra aktörer, berättardagar med titeln
”Berättelser vid elden”. Årets tema var kusliga berättelser. Arrangemanget
var uppskattat och kommer att bli årligen återkommande.

Arrangörer: AGVV, Vindelåforsens Stugby, Naturum Ammarnäs, Sorsele Kommun Kultur
och Fritid, Sorsele Samiska Förvaltningsområde, Ammarnäs Sameförening, Ammarnäs
Skola, Sensus Studieförbund

Inbjudan till BNS Årsmöte 22-25 mars hos Ammarnäs Guiderna i Sorsele kommun

Berättarnätet Sverige
välkomnar till årsmöte
22-25 mars 2018
hos berättarföreningen
Ammarnäs Guiderna
i Sorsele kommun, Västerbotten!

Föreningen AGVV arbetar med att definiera  det muntliga berättandets konstart i relation till guiden och turismen. 

Bilden: Örnbo är en bondgård i väglöst land. Den byggdes av ättlingar till en same som blev av med sitt hemman på grund av statens tjänstemän och en björn. Jonas Andersson, sonsonen, brukade platsen till sin död 1957. Gården har idag skydd av antikvarien och sköts som ett utflyktsmål. Kan man göra en guidad tur hit – utan att berätta platsens historia? (Foto: Urban Berglund)

Föreningen Ammarnäs Guiderna Vindelfjällens Vägvisare (AGVV) bildades 2012 som ett resultat av ett turistprojekt. Från början med fokus på vandringar i det omkringliggande naturreservatet Vindelfjällen, men också med berättelser knutna till olika platser och utflyktsmål. 2016 blev föreningen medlem i BNS. Berättandet hade kommit för att stanna som en del av guidad tur.

Sorsele kommun, där fjällbyn Ammarnäs ligger, blev 2017-2018 års berättarkommun i Västerbotten. Den traditionella Budkaveln delades ut under Berättarfestivalen i Skellefteå 2017. Med hjälp av Berättarantikvarie Marianne Folkedotter organiserar kommunen berättarmötesplatser för barn, unga, vuxna och äldre, bland annat med syftet att visa upp Sorseles berättande på Berättarfestivalen 2018 i Skellefteå.

I Ammarnäs, nio mil från tätorten Sorsele, märker man av Årets Berättar Kommun på det lokala biblioteket, i form av sagor, berättarkaféer och liknande. Dessutom arrangerades ”Berättelser vid elden”. Under tre dagar i november 2017 genomfördes offentliga berättarkaféer på kvällstid och workshops i berättande på dagtid. Sju arrangörer samarbetade och resultatet blev så bra att detta kommer att bli årligt återkommande. Se: https://ammarnasguide.org/2017/11/18/berattelser-vid-elden-2017/

BNS styrelse välkomnar sina medlemmar att boka in datumet och vi ser med spänning fram emot att få hålla Årsmöte hos Berättarföreningen Ammarnäs guiderna´.

Programmets ramar (innehållet är under planering)

Torsdag 22/3
Resdag 
på egen hand till Skellefteå där berättarförening  är behjälplig och tillgänglig ifall man kommer tidigt.’
Kl. 20.00 går en abonnerad Buss från Skellefteå airport via centrum  de 30 milen i vinterlandskapet till fjällbyn Ammarnäs där vi inkvarteras i stugbyn eller på Ammarnäsgården.

Fredag 23/3
Berättaraktivitet/Utflykt för att lära känna bygdens liv.
Kommunen bjuder på middag, BNS håller Berättarkafé på kvällen.

Lördag 24/4
BerättarAktivitet/Utflykt med berättande.
Årsmötet, BNS bjuder på middag, Samkväm.

Söndag 25/3
Återresa
 efter frukost från Ammarnäs till Skellefteå airport och city med bussen som beräknas vara framme senast kl. 14.00. Därifrån tar var och en sig vidare hem.

Vi återkommer med detaljerad information, om saker som programmets innehåll, priser, anmälan och diverse praktikaliteter.

I mitten av februari får BNS svar på vår ansökan till Kulturrådet om ansökt budget. Så att ni kan söka eventuell resesubventioner enligt instruktioner på vår hemsida: www.berattarnatet.se

För frågor och intresseanmälan angående Årsmötet kontakta:
BNS:s ordförande marina.granlund@sagoringen.com

Arrangör: Urban Berglund (orden@bertejaure.se) 070-6110301
Hemsida. www.ammarnasguide.orgwww.bertejaure.se

FEST-konferensen i Paris juni 2016 – för det gemensamma!

”Stories are told eye to eye, mind to mind and heart to heart” är ett gammalt talesätt från Skotland som passar väl in på FEST konferensen 2016 i Paris. Här strömmade människor in i konferensbyggnaden från alla världens hörn,

Här möttes gamla bekanta och delade minnen från tidigare konferenser, här skedde nya möten mellan berättarna, här öppnades upp för framtida samarbeten och här berättades det berättelser.

Årets värdar, la Maison du Conte och APAC, berättade om sin resa där två stora franska berättarorganisationer äntligen samarbetar tack vare FEST. Att de tillsammans arrangerade FEST konferensen gjorde att de blev tvingade att samarbeta, att se varandras styrkor, att arbeta för det gemensamma – berättandet!

”Det gemensamma” blev ett starkt tema som vi kunde uppleva under alla dagarna.  Att gynna berättandet, att dela med sig, att skapa tillsammans. Att mötas varje år, på en ny plats, med nya förutsättningar, med öppenhet och respekt. Att dela erfarenheter, att sikta mot gemensamma mål, det gör att vi kan fortsätta bygga ett starkt internationellt nätverk där alla vill stärka berättandet.

Vi ägnade mycket tid till att undersöka vad som är gemensamt idag, och vad vi skulle vilja samarbeta kring i en framtid, eftersom en ansökan ska göras till Creative Europé. Underlaget presenterades i bild och ord

Kvällarna ägandes åt gemensamma lekfulla experiment, god fransk mat, och samtal, och mycket skratt, precis som det ska vara på en nätverkskonferens.

En fråga som kom upp under dagarna var ”vad betyder din berättarorganisation för dig?” En intressant fråga som vi i BNS skulle kunna ställa oss.

En annan fråga: Varför berättar du – För att behaga, övertyga, utbilda, sammanföra, underhålla? Eller för någon annan orsak?

Vem berättar vi för? Vågar vi ta ställning, för vad, mot vad?

Inspirerande föreläsningar hölls, bl.a  ”Tellers without borders”, om hur de arbetar just nu samt om berättande och trauman. Samtliga föreläsningar finns i text att läsa på FEST webbsida  http://www.fest-network.eu/public-library/talks/ Där finns också det oförglömliga talet av Bruno de La Salle om berättarens roll i dagens samhälle i Europa. LÄS DET!

FEST konferensens mål att satsa på det som är GEMENSAMT lyckades, en sammanfattning av konferensdagarna skulle kunna bli med följande ord:

FEST har vuxit som nätverk och blir mer synligt tack vare den bredd av organisationer som är medlemmar och som deltar aktivt i konferensen.

Det stärker berättandet i Europa! Det stärker också varje organisation att veta att vi är fler därute som arbetar för samma sak.
Vi samarbetar för en gemensam europeisk identitet, för att bli erkända, för utbildning, för kvalitet. Intresse finns för att verka i nya områden och medlemmarna i FEST vill skapa gemensamma event i framtiden.

Konferensen avslutades med en middag och ett överlämnade av stafettpinnen från Frankrike till Irland som bjöd in till konferens midsommarhelgen 2017 se mer om det på http://www.fest-network.eu/conference/fest-conference-2017-ireland/

Marina Granlund & Rose-Marie Lindfors, Berättarnätet Sverige

Kallelse till extra årsmöte i Stockholm 8/10

Extra årsmöte BNS 2016Berättarnätet Sverige kallar alla medlemsföreningar till extra årsmöte med anledning av stadgeändringen. Samtidigt inbjuds medlemsföreningarna till medlemsmöte med verksamhetsplanering inför 2017.

Tid och datum – Lördag 8 oktober kl 9.00 – 14.00
Plats – Brantingrummet i ABF huset Sveavägen 41 Stockholm.

Program
9.00 Extra årsmöte (Dagordning med styrelsens föreslag till stadgeändring)

9.30 Info om FEST, europeiska berättarorganisationers samarbete.

10.00 Verksamhetsplanering inför 2017/18

 • Tillbakablick på 3 år med verksamhetsstöd från Kulturrådet. Vad ville vi, och vad hände?
 • Hur är nuläget i hela landet? Vad händer i Piteå, Kalmar, Göteborg m.fl ?
 • Berättarlobbyn – vad är på gång?
 • Vad är viktigt just nu för alla medlemsföreningar?

12.00 Lunch.
BNS bjuder alla medlemmar på årsmötet på lunch.

13.00 – 14.00 Vi summerar och knyter ihop alla lösa trådar.

17.30-19.00 ÖPPEN SCEN i ABF-huset
Kom och berätta, kom och lyssna! Alla välkomna. BNS arrangerar och berättarkvällen leds av Jörgen Bodner. Anmälan till Jörgen i förväg.
jorgen.bodner@comhem.se

Berättarfestival
…och samtidigt i ABF-huset pågår Fabula Storytelling Festival.

Resebidrag
Läs mer här.

Anmälan
Maila till Rose-Marie Lindfors senast 30/9 om du vill deltaga under årsmötet.
rm.lindfors@gmail.com

Rapport från årsmötet i Malmö

IMG_1706BERÄTTARNÄTET SVERIGES ÅRSMÖTE 7-9 MARS 2014 

7-9 mars hade BNS sitt årsmöte i Malmö med Berättargruppen Ägir som värd. I år stod FEST-konferensen i fokus med två intensiva workshopdagar med Abbi Patrix. Vi fick utveckla vårt berättande konstnärligt och arbeta med hur vår svenska berättartradition ska möta Europa.

På fredagskvällen var det en berättarkväll om ”Drakar och monster” på MAF Malmö Amatörteaterforum. Internationella kvinnodagen uppmärksammades på lördagen då BNS bjöd på berättarbuffé med temat ”Tjejer!”

Årsmötesförhandlingarna hölls på söndagen 9/3 hos Hidde Yio Dhaqan.

 

STYRELSE

Till styrelse valdes Sven Hansson, kassör, Johan Theodorsson, Birgitta Hult, Ann Helmer och till suppleanter Eva Andersson och Catarina Walles. Rose-Marie Lindfors kvarstår som ordförande, vald vid förra årsmötet.

 

VERKSAMHETSPLAN

Årsmötet diskuterade verksamhetsplan och budget för 2014. BNS har ansökt hos Kulturrådet för verksamhetsbidrag för 2014. Kulturrådet har beviljat 20 000 kr för arbetet med en nordisk databas men avslagit en stor del av den övriga ansökan, varför verksamhetsplanen måste revideras.

BNS´s förberedelsearbete inför den europeiska berättarkonferensen FEST 2014 påbörjades vid BNS´s årsmöte i Göteborg 2012. Där stakade vi ut inriktningen hur Sveriges berättartradition och svenska berättare ska möta Europas berättare. Arbetet har pågått sedan dess. Workshopen med Abbi Patrix gav inspiration för medlemmarnas medverkan under FEST. I linje med detta beslutade årsmötet att ge 1000 kr i bidrag till medlemmar som medverkar i berättande under FEST 2014 i Västerbotten, upp till en högsta kostnad av 25 000 kr.

 

MEDLEMSAVGIFT

Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften enligt följande:

Antal medlemmar: 1-10 300 kr

11-25 600 kr

>25 + företag 900 kr

Ett starkt vägande skäl till höjningen är att Kulturrådet kräver en högre grad av egenfinansiering för att bevilja verksamhetsbidrag.

 

BNS MEDLEMSFORMERBNS årsmöte

Styrelsen väckte frågan om BNS´s medlemsformer. Idag är det berättarföreningar som kan vara medlemmar och vi erbjuder inget enskilt medlemskap.  För att vidga intresset för berättande och ge berättarintresserade inom projekt, andra kulturföreningar, institutioner och enskilda berättare möjlighet att bli medlemmar beslutade årsmötet att en grupp ska arbeta med frågan om medlemsformer och presentera ett förslag vid nästa årsmöte.

Text: Birgitta Hult

Bilder: Rose-Marie Lindfors

God jul

Det har varit ett fantastiskt berättarår men vi i styrelsen i BNS kan nästan lova att 2014 blir ännu bättre. Under året som gått har det som vanligt blandats stora arrangemang som Ljungby berättarfestival och Skellefteå berättarfestival med mindre arrangemang av alla berättarföreningar ute i landet. Ni gör ett fantastiskt jobb med berättarkvällar, caféberättande och workshops osv. Det är otroligt att läsa kalendariet med allt som händer. Men nu är det dags att blicka mot 2014.

Berättaråret 2014

Årsmöte 7-9 mars – Nästa år blir det flera stora arrangemang. Vi börjar i mars med årsmötet som arrangeras av Berättargruppen Ägir i Malmö 7-9 mars. Det innehåller en workshop med Abbi Patrix för de berättare som ska medverka på den stora FEST-konferensen.
Läs mer om årsmötet

FEST 9-12 juni – BNS och Sverige står som värdar för den europeiska berättarkonferensen 2014. Den kommer att arrangeras i Västerbotten.
Läs mer om FEST

När nyårsfestligheterna har ebbat ut kommer det mer info om både årsmötet, FEST-konferensen och alla andra berättararrangemang som du kan besöka i Sverige 2014. Vad sägs om följande:

Så alla berättarvänner, håll utkik i inboxen efter information om Berättaråret 2014.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR FRÅN STYRELSEN I BNS

(genom vice ordföranden Johan Theodorsson, 073-203 81 59, johan@berattarnat-ost.se)

Inbjudan till Nordiskt Berättarmöte

Inbjudan till Nordiskt Berättarmöte

14 – 18 juni är det internationell berättarfestival i Ljungby, i Sverige, Nordens största Berättarfestival.

Vi antar att många berättare från Norden finns på plats i Ljungby, och då vill vi passa på att bjuda in till ett Nordiskt möte där vi samtalar om nya vägar till samarbeten, vad som redan sker, och om kommande samarbeten mellan länderna.

Vi som inbjuder till detta är Berättarnätet Sverige (BNS), Norsk Fortellerforum (NoFF) og Fortællere i Danmark (FIDA)

När: söndag den 16 juni kl. 11:15 – 13.30

Var:  Garvaren, Högskolan, Sal Röd 

Varmt välkommen!

Rose-Marie Lindfors, ordförande Berättarnätet Sverige

Kristine Haugand, leder af Norsk Fortellerforum

Annemarie Krarup, formand for Fortællere i Danmark

Årsmötet 2013 i Järna

IMG_3663

BNS hade ett fantastiskt årsmöte arrangerat av ALBA i kulturbyn i Järna. 26 deltagare fick uppleva ett otroligt inspirerande ställe som var helt perfekt för ett bra årsmöte. Helgen började med själva förhandlingarna på lördagsmorgonen och med följande dagordning.

IMG_3647

Under mötet valdes en ny styrelse och vi klubbade en spännande verksamhetsplan som diskuterades under söndagen. Följande personer ingår numera i styrelsen:

 • Ordförande • Rose-Marie Lindfors, Skellefteå berättarförening
 • Vice ordförande och webansvarig • Johan Theodorsson, BNÖ
 • Sekreterare • Birgitta Hult, Ägir
 • Kassör • Sven Hansson, Berättarklubben i Landskrona
 • Ledamot • Ann Helmer, Berättarnät Väst
 • Suppleant • Eva Andersson, Berättarnätet Kronoberg
 • Suppleant • Ulf Ärnström, Berättarnät Väst
IMG_3645

Anna, Pernilla och Lena under mötet. Alla är från Ägir.

Monika Westin och Mikael Thomasson lämnar styrelsen och vi tackar dem för ett otroligt jobb, Monika som sekreterare och Mikael som suppleant.

Efter mötet och en god lunch var det dags för medlemmar från ALBA att visa upp sin verksamhet. Vi fick smakprov på Läkande berättande i många olika former. Berättande för invandrarkvinnor, på fängelse, på sjukhus och vi fick flera härliga historier serverade på ett smakfullt sätt.

IMG_3653

Koncentration när ALBA presenterade sina projekt.

Efter ALBAs presentationer åt vi en biodynamisk middag med bla vildsvin på menyn. Läckert. Därefter var det dags för den årliga berättarkvällen i anslutning till årsmötet. Det blev en stämningsfull afton med ett 15-tal berättare från hela Sverige. Vi höll till i Örjanskolans vackra musiksal.

IMG_3658

På söndagen avslutades mötet med att vi diskuterade BNS framtid. Vi började med att forma visioner om vad BNS är om 10 år och jag kan bara säga att jag hemskt gärna vill tillhöra den föreningen som målades upp. Vi fortsatte med att diskutera BNS verksamhetsplan för 2013 uppdelad i fyra punkter. Det kommer utförligare rapporter när vi sammanställt alla fina idéer.

IMG_3652Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till ALBA för att ha planerat och genomfört ett fantastiskt årsmöte.

/ Johan Theodorsson